Simultanne tlmoeenie ako cviei

Konsekutívne tlmoèenie bude pravdepodobne spojené ako variant simultánneho tlmoèenia, zatiaµ èo v súèasnosti ide o dva úplne odli¹né typy prekladov. Konsekutívne tlmoèenie poèíta s tým, ¾e tlmoèník je vedµa reèníka, poèúva jeho reè a potom, keï si s pripravenými poznámkami pomáha, prekladá názor do svojho vlastného jazyka do súètov. & Nbsp; Simultánne preklady sú v¹ak vykonávané v zvukovo izolovaných izbách. V súèasnosti je konsekutívne tlmoèenie nahradené simultánnym tlmoèením, v¾dy v¹ak vychádza zo skutoènosti, ¾e tento typ prekladu je známy najmä v stredne veµkých skupinách µudí, na cestách alebo dokonca na mnohých ¹pecializovaných stretnutiach.

Ktoré sú znaky postupného tlmoèníka? Mali by existova» veµké schopnosti vykonáva» svoju vlastnú profesiu. Predov¹etkým by mal by» èlovek, ktorý je veµmi odolný voèi stresu. Konsekutívne interpretácie sú o to dôle¾itej¹ie, ¾e vykonávajú úplne ¾i», tak¾e osoba pracujúca na prekladoch by sa mala z definovaných oznaèova» ako nervy, nemô¾e vies» k situácii, keï je v panike, preto¾e nemá ¾iadnu povinnos» preklada» danú frázu. Nevyhnutná je nevyhnutná dikcia. Aby bolo odhodlanie spoµahlivé a µahké, musí ho hovori» ¾ena s dokonalými jazykovými schopnos»ami, bez preká¾ok reèi, ktoré spôsobujú po¹kodenie pri prijímaní správy.

Okrem toho je obzvlá¹» dôle¾ité by» krátkodobou pamä»ou. Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal robi» poznámky, ktoré mu pomô¾u spomenú» si na text hovorený reèníkom, ale nemení to, ¾e poznámky budú stále poznámky, ale nie celé vyhlásenie reèníka. Znaky konsekutívneho tlmoèníka nie sú obsadené len schopnos»ou zapamäta» si slová hovorené osobou, ale aj energiou prelo¾i» ich presne a bez rozpakov do ïal¹ieho jazyka. Ako vidíte, bez dobrej krátkodobej pamäte je simultánny tlmoèník na mieste µahko úplne neproduktívny. V súèasnej dobe hovorí, ¾e najlep¹í postupní prekladatelia sú vo forme zapamäta» si a¾ 10 minút textu. A dozadu, èo v podstate znamená samo o sebe, je potrebné pripomenú», ¾e urèitým prekladateµom by mali by» dobré jazykové znalosti, znalos» jazyka a idiómov pou¾ívaných v iných jazykoch, ako aj vynikajúce vypoèutie.