Pokladoa postnet neo cena

Pokladnica je dnes prítomná takmer v ka¾dom obchode a predávanie tovaru bez potvrdenia je nezákonné - mô¾e sa obchodova» iba na trhoch. A èasto a tam predávajúci má prenosný pokladòa.Pokladnica pou¾íva na jednej strane predávajúci, ktorý sa zaoberá predajnými ¹tatistickými údajmi, od iného - zákazníka, ktorý vïaka tomuto nástroju obdr¾í potvrdenie o kúpe v èasti príjmu. Ak spozoruje chybu, potvrdenie ho oprávòuje k s»a¾nosti. Vlastník obchodu pravdepodobne bude ¾i» tvrdo, ¾e hostia nebudú podvádza» a ¹tát - ¾e podnikateµ zaplatí DPH, ktorej suma sa vyskytuje na ka¾dom príjme. Je to len niekoµko výhod, ktoré má pokladnica, ale je zrejmé: pokladnièná pokladnica uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

USA boli od samého zaèiatku kolískou podnikania, kde odvá¾ne bolo úspe¹né a je stále schopné zarobi» milióny. Slogan "od hadrov po milionárov" nie je prázdny: »a¾kí a silní µudia mô¾u ¹íri» krídla tam. James Jacob Ritty bol taký jedinec. Ako majiteµ niekoµkých barov, chcel si spomenú» na ostra¾ité oko a veµmi mu chýbalo svojich zamestnancov. Dobre alebo nie, stimuloval svoj pôvodný vynález a vytvoril vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladòa, neskôr nazývaná ním "nekompenzovaný pokladník", bola vyrobená zo skutoèného èasu a zásuvky a vo svojom tvare urobila hlasný zvuk. Zvonèek by vás informoval o transakcii, majiteµ obchodu by u¾ mohol zisti», èi pokladník nekradol. Pravdepodobne pre chudobného predávajúceho by nebolo rovnako pekné, ¾e ¹éf zaobchádza s ním v rukách, ale vïaka tomuto vynálezu sa mohol vyhnú» neoprávneným obvineniam. Prvá pokladòa bola vysoko ozdobená, oveµa drah¹ia ako skromné zariadenia - ale moderné pokladnice sú rozmanitej¹ie a praktickej¹ie.