Ovplyvnil vyvoj mediciny

Pacienti na celom svete hµadajú nové lieèebné stratégie, ktoré im pomô¾u v hre s chorobou. Rozvoj medicíny vo svete je obzvlá¹» rôznorodý. Chce spôsob financovania zdravotnej starostlivosti nezávislý od vývoja ekonomiky (ak takéto financovanie existuje a v¹eobecne povedané, bohatstva danej krajiny.

Pacienti z celého sveta, to skonèí s na¹imi pacientmi stále èastej¹ie volia pre uznesenie o lieèbe mimo krajiny. Je prítomných viac v centrálnej èasti vïaka smernici o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti. Tento princíp existoval urèitý spôsob k bráne, ktorá ide na pomoc v prípade, ¾e taz ne¾ije vo svete dodáva na¾ivo, alebo pri love èasu (napríklad operácie sivého zákalu je príli¹ veµký.Vyhliadka na cestu v zmysle dosiahnutia lekárskej pomoci je alternatívou, ktorú nemo¾no pou¾i». Ís» do inej krajiny súhlasí s nákladmi a inými preká¾kami, ktoré nie sú predpokladom na odstúpenie z cesty. Jednou z takýchto preká¾ok je postup poznávania cudzieho jazyka. Z tohto dôvodu sa pacienti veµmi èasto vzdávajú lieèby v zahranièí.Urèení pacienti upozoròujú lekárskeho tlmoèníka. Lekársky prekladateµ je kvalifikovaná osoba, ktorá má lekárske znalosti a dokonale ovláda cudzí jazyk, a to v oblasti odbornej slovnej zásoby. Lekársky preklad vykonávaný je veµmi pokojný a dobrý, tak¾e by som nebol zdrojom nedorozumenia a nesprávnej diagnózy.Pacienti najèastej¹ie ¾iadajú o preklad laboratórnych testov, anamnézu a výsledky odborných testov.Lekársky preklad, s ktorým pacient pôjde na internistu v opaènej krajine, dá veµký zaèiatok ¾ivota zo strany zdravotníckeho personálu. Vykonané lekárske zákroky budú presné a pacient bude príjemný a tak.Keï¾e jazyková bariéra nechce by» podmienkou na vzdanie sa zdravotnej starostlivosti mimo Poµska. Pomoc lekárskeho prekladateµa je tu neoceniteµná, preto¾e dobrý lekársky preklad mô¾e by» kµúèom k úspechu (tj zotaveniu.Smernica o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti je veµkou príle¾itos»ou pre ka¾dého, kto potrebuje pomoc. Stojí za to vyu¾i» poslednú ¹ancu.